Razglednice
Izdanje: 2019. godina
Format: 15x10 cm; 70x15 cm
Dorada: Perforacija, savijanje